fbpx

Toimitusehdot

1. Yleistä

 

1.1 Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus. Uplus Oy, osoite: Yliopistonkatu 36a A 3, 20100 Turku, Suomi (jäljempänä ”Yritys”) tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten verkkokursseja, (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjilleen (jäljempänä ”Asiakas”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti.

1.2 Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun ja Palvelusta saatavien Yrityksen tuottamien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä Yrityksen kanssa näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

1.3 Maksulliset palvelut. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Palvelussa tarjolla olevia erilaisia tuotteita tai palveluita verkkomaksuilla, luottokorttimaksuilla tai muuta ilmoitettua maksuvälinettä käyttäen. Yritys ilmoittaa kunkin tuotteen tai palvelun osalta maksutavan mukaisen hinnan ja näitä ehtoja täydentävät toimitusehdot erikseen.

1.4 Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset. Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2022  ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot ovat saatavissa Yritykseltä maksutta. Yritys voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista asiakastiedottein tai/ja Palvelussa (esim. Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.kauppa.uplus.fi). Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

 

2. Sopimuksen syntyminen ja asiakkaan peruuttamisoikeus

 

2.1 Sopimuksen syntyminen Palvelussa. Sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja kun Yritys on hyväksynyt Asiakkaan maksusuorituksen tuotteen tai palvelun hankkimiseksi.

2.2 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus. Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

2.3 Asiakkaan peruuttamisoikeus. Asiakkaalla ei ole tilauksen peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun tuotteen tai palvelun toimittaminen on Asiakkaan suostumuksen perusteella sähköisesti aloitettu.

 

3. Tunnistautuminen

 

3.1 Tunnistautumisvälineet. Eräiden Palvelun osien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Yrityksen hyväksymää tunnistautumismenettelyä. Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite.

3.2 Asiakkaan tunnistautumisvälineet. Yrityksellä on Asiakasta kuultuaan oikeus valita ja/tai hyväksyä Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Yrityksen omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

3.3 Yrityksen oikeus muuttaa tunnistautumisvälineitä. Yrityksellä on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä. Yritys ilmoittaa tunnistautumisvälineiden muutoksista Asiakkaalle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

3.4 Tunnistautumisvälineiden säilyttäminen. Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Tunnistautumisvälineisiin liittyvä salasana on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa sivulliselle.

 

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

 

4.1 Palvelun tuottaminen. Yrityksellä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yrityksellä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Yritys pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.  Yrityksellä on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Yritys pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

4.2 Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon. Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin. Yritys myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Yrityksen sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja Yrityksen ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Yrityksen tai kolmannen osapuolen (kuten Yrityksen päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta, eikä Asiakkaalla ole ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Yrityksen tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

 

5. Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

 

5.1 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen. Yritys pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset keskeytykset ja virheet kohtuullisessa ajassa.

5.2 Tilapäiset keskeytykset. Yrityksellä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yritys pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yritys tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

 

6. Reklamointi palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

 

6.1 Asiakkaan reklamointi. Asiakkaan on reklamoitava Yritykselle havaitsemastaan virheestä ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation voi toimittaa osoitteeseen info@uplus.fi.

6.2 Virheen oikaisu. Yrityksellä on oikeus oikaista virhe, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

6.3 Vahingonkorvausvelvollisuus. Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamista vahingoista, jos virhe aiheutuu Yrityksestä riippumattomasta syystä taikka Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Asiakkaalla on oikeus saada korvausta virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin kun virhe johtuu Yrityksen puolella olevasta huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamasta vahingosta.

6.4 Vastuun jakautuminen yritys- ja oppilaitoskaupassa. Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Yritys ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista, eikä tulonmenetyksestä. Yrityksen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön.

6.5 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa. Jos Asiakas tahallisesti tai Yrityksen huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Yritykselle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

 

7. Maksuehdot

 

7.1 Palvelusta maksettavat maksut. Asiakas maksaa Palvelun maksullisten osioiden käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa https://www.kauppa.uplus.fi/

7.2 Maksutavat. Maksaminen verkkopankista: Kirjaudut verkkopankkiin ja suoritat maksun verkkopankistasi. Maksukaistan kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla ja maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

7.3 Maksuehdot. Kaikki kotisivuillamme mainitut koulutusten hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

7.4 Maksupalvelutarjoaja 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

7.5 Hinnanmuutokset. Yritys pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

 

8. Sopimuksen kesto ja Asiakaskohtaisten osien käytettävyys

 

8.1 Asiakaskohtaisten palveluiden ja tuotteiden ajallinen kesto. Yritys ilmoittaa määräaikaisten Palvelun osien osalta kyseisen osan voimassaoloajan joko palvelun tilaamisen yhteydessä tai muulla tavoin Palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, eikä Yritys takaa Palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. Käyttäjätunnusta ja muuta Palveluun liittyvää henkilökohtaista tietoa säilytetään vähintään kaksitoista (12) kuukautta Asiakkaan edellisen tilausjakson päättymisestä. Tämän jälkeen Yrityksellä on oikeus poistaa käytöstä Asiakkaan käyttäjätunnus ja muut Asiakkaan Palveluun liittyvät henkilökohtaiset tiedot.

 

9. Asiakkaan Palvelun sulkeminen

 

9.1 Yrityksen oikeus sulkea Palvelu. Yrityksellä on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos:
9.1.1 Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Yritykselle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille,
9.1.2 Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
9.1.3 Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai
9.1.4 On syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.

 

10. Sopimuksen päättymisen seuraukset

10.1 Palvelun käytön päättyminen ja aineiston poistaminen. Sopimuksen päättyessä Yrityksellä on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö Asiakkaan tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettamat aineistot Palvelusta. 

 

11. Muut ehdot

 11.1 Tietojen antaminen. Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Yritykselle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Asiakastietojensa muutoksista Palvelun verkkosivuilla Asetukset -kohdassa.

11.2 Ilmoitukset. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Yrityksen osoitteeseen info@uplus.fi tai Uplus Oy, Yliopistonkatu 36a A 3, 20100 Turku, Suomi. Yritys voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla. Asiakkaan postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen Yrityksen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

11.3 Sovellettava laki ja oikeuspaikka. Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeuteen käsiteltäväksi.

11.4 Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

5.5.2022